Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Każdy gracz w momencie wejścia na Serwer Minecraft Kwadratterra (zwany dalej "Serwerem") lub dołączenia do serwera Discord Kwadratterra ktmc.pl (zwany dalej "Discordem"), akceptuje Regulamin serwera Minecraft Kwadratterra (zwany dalej "Regulaminem" i zobowiązuje się do jego przestrzegania, od czego nie zwalnia jego nieznajomość).

1.2. Obowiązuje ogólnie pojęta zasada dobrego wychowania, ograniczonego zaufania, netykiety, tolerancji i wzajemnego szacunku oraz powszechnie uznane normy społeczne.

1.3. Nie odpowiadamy za straty, które mogą wyniknąć z powodów niezależnych od Obsługi lub na skutek niezamierzonego działania Serwera.

1.4. Na Serwerze kierujemy się zasadami realizmu: nie używamy powszechnej teleportacji dla Graczy, kitów, trybu kreatywnego, komend tworzących przedmioty, latania oraz innych tego typu ułatwień. Obsługa ma prawo używać latania oraz teleportacji do celów administracyjnych. Wyjątkiem mogą być prace społeczne - wówczas Obsługa ma prawo czasowego użyczenia latania, ochrony przed przeciwnikami oraz warpowania w ramach budowy publicznej.

Zakaz:

1.5. używania oprogramowania lub tekstur, które w znacznym stopniu (do oceny Obsługi) ułatwiają rozgrywkę i zapewniają nieuczciwą przewagę nad innymi (dozwolone są wszelkie mody optymalizacyjne oraz minimapy). W przypadku wątpliwości należy się skontaktować z obsługą przed instalacją modyfikacji.

1.6. rzucania fałszywych oskarżeń lub oszczerstw pod adresem jakiegokolwiek Gracza bądź przedstawiciela Obsługi Serwera Minecraft Kwadratterra (zwanych dalej "Obsługą") bez posiadania odpowiednich dowodów.

1.7. propagowania faszyzmu, rasizmu, mowy nienawiści, treści erotycznych lub dyskryminacyjnych, a także działań stojących w sprzeczności z polskim prawem.

2. Przebieg gry

Nakaz:

2.1. bezwzględnego stosowania się do wszelkich poleceń Obsługi, chyba że stoją w sprzeczności z zapisami niniejszego Regulaminu.

Zakaz:

2.2. spamowania, używania wulgaryzmów, nadużywania wielkich liter, publikowania reklam, agitacji wyborczej oraz pisania w innym języku niż obowiązujący na aktywnie wybranym kanale czatowym

2.3. podawania się za Obsługę lub innego Gracza, czy też posiadania więcej niż jednego konta

2.4. używania afczarek, posiadania więcej niż czterech spawnerów na gracza oraz mechanizmów mogących spowodować obciążenie serwera bądź odnoszenie przez gracza znaczących korzyści, wykraczających poza wynikające ze zwyczajnego grania (do oceny Obsługi)

2.5. niszczenia obiektów publicznych lub chronionych terenów innego gracza, a także utrudniania innym graczom dostępu do nich

2.6. banowania gracza bez jego poinformowania o powodzie bana oraz przekazania informacji reszcie Obsługi

2.7. jawnego oszukiwania graczy, wprowadzania ich w błąd, wykorzystywania lub uporczywego utrudniania im gry na serwerze

2.8. wykorzystywania błędnego działania serwera w sposób świadomy i utajanie znanych błędów

Postanowienia:

2.9. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za incydenty pomiędzy właścicielami działki, a członkami do niej dodanymi.

2.10. Nie należy zgłaszać się do innego członka obsługi w tej samej sprawie. Do wszelkich odwołań służy kanał #zgłoszenia lub opis sprawy przesłany drogą mailową (kwadratterra@gmail.com).

2.11. Budowniczy może stosować latanie oraz wszelkie inne wynikające z tej rangi przywileje tylko wówczas, gdy wykonuje powierzone zadanie znajdując się na wcześniej ustalonym terenie. Jeżeli na placu budowy zabraknie materiałów do budowy, Budowniczy ma prawo polecieć po nie do miejsca ich występowania.

2.12. Obserwowanie graczy z ukrycia przez Obsługę służy tylko i wyłącznie sprawdzeniu stopnia przestrzegania Regulaminu przez innych graczy. Nie może być wykorzystywane do uzyskania własnych korzyści.

2.13. Zabronione jest posiadanie na swoich działkach więcej niż 4 spawnery na wszystkich właścicieli i członków działki. Właściciel może spawnować wszystkie moby znajdujące się w sprzedaży z użyciem tychże spawnerów.

2.14. Jeżeli podczas gry pojawi się problem wymagający interwencji Obsługi, gracz ma obowiązek pierwsze napisać na czacie czego dotyczy sprawa, zanim dojdzie do ewentualnego teleportu kogoś z Obsługi. Wzywanie obsługi w sprawach błahych będzie karane.

2.15. Puste sklepy będą usuwane po 2 dniach od powiadomienia przez Obsługę o tym fakcie, ponieważ blokują miejsce graczom, którzy chcą prowadzić zatowarowane sklepy.

2.16. Zabronione są obraźliwe, wulgarne bądź niestosowne nicki.

2.17. Budowniczy jest rangą tymczasową, nadawaną jedynie na czas wykonania zadania. Nie stanowi o przynależności do Obsługi.

2.18. Ranga Budowniczego może być nadana tylko w wyniku pozytywnego rozpatrzenia złożonego zgłoszenia na kanale #zgłoszenia lub mailowo na adres kwadratterra@gmail.com.

2.19. Nie na wszystkich działkach istnieje możliwość zmiany ich rozmiaru. Dotyczy to w szczególności działek startowych umieszczanych w bardzo bliskim sąsiedztwie. O możliwości rozszerzenia danej działki decyduje Obsługa. Gracz ma prawo złożyć wniosek o przeniesienie swoich dóbr na inną działkę, jeżeli potrzebuje więcej miejsca.

2.20. Nowy gracz, który nie zaznajomił się z zawartością tabliczek na spawnie, może być skierowany na niego ponownie celem zapoznania się z podstawami gry na serwerze lub też odesłany na stronę internetową z poradnikiem.

2.21. Zajmującym pierwsze 5 (pięć) miejsc na liście najbardziej majętnych graczy według polecenia /baltop przysługuje specjalny sufiks przy pseudonimie. Nie może być on wulgarny, bądź w jakikolwiek sposób obraźliwy.

2.22. Dane gracza (pieniądze, ekwipunek i inne) są resetowane po 2 miesiącach nieaktywności.

3. Planowanie przestrzenne i czynsze

3.1. Zabrania się tworzenia konstrukcji niepasujących do stylu architektonicznego fantasy (do oceny Obsługi), niecenzuralnych, naruszających walory estetyczne (np. wieże z jednego bloku) oraz stojących w rażący sposób w sprzeczności z grawitacją. W przypadku wątpliwości, Gracz ma prawo zwrócić się do Obsługi o ocenę. Gracz, którego konstrukcja została uznana za odstającą od przyjętego stylu, zobowiązany jest do jej przebudowy.

3.2. Do dyspozycji Graczy znajdują się, umieszczone na serwerze i objęte ochroną przed innymi graczami oraz eksplozjami, działki, które mogą zostać wynajęte za pomocą serwerowej waluty. Gracze mają prawo zwrócić się do Obsługi o wytyczenie im działki w rejonie do tej pory niezagospodarowanym (działki Personalizowane).

3.3. Na Serwerze wyróżnia się podział na następujące typy działek: Początkowa, Standardowa, Personalizowana oraz Kupiecka. Każdy Gracz może posiadać wyłącznie jedną działkę Początkową. Limity nie dotyczą innego rodzaju działek.

3.4. Obowiązkiem Graczy jest uiszczanie opłat za wynajmowane działki. W przypadku wygaśnięcia okresu najmu, działka Gracza wraca z powrotem na rynek i może zostać wynajęta ponownie przez tego samego bądź innego gracza. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku wygaśnięcia najmu działki z wyłączeniem sytuacji, gdy zostało to spowodowane z winy Obsługi bądź zaistniałego błędu technicznego.

3.5. Wysokość czynszu działek jest uzależniona od powierzchni. Aktualna cena najmu znajduje się na tabliczkach najmu i może ulec zmianie.

3.6. W wyjątkowych przypadkach, Graczowi przysługuje prawo do zawieszenia płatności za działkę bez rezygnacji z prawa własności. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie poprzez złożenie odpowiedniego Zgłoszenia na serwerze Discord lub wysłanie e-maila na adres kontakt@ktmc.pl. Zgłoszenie powinno zawierać frazę "zawieszenie działki/działek", nazwy działek, które mają zostać zawieszone oraz planowaną data powrotu. Gracz nie ma prawa w tym czasie się logować do gry, gdyż może to skutkować zdjęciem zawieszenia. Dotychczasowe płatności za działkę zostaną utracone. Możliwe jest zawieszenie działek tylko w przypadku, gdy planowana nieobecność jest dłuższa niż wykupiony okres najmu na działce. Sprawa jest rozpatrzona pozytywnie jedynie po pisemnym potwierdzeniu przez Obsługę w formie odpowiedzi na zgłoszenie lub maila. Jeżeli takiego potwierdzenia nie otrzymano, nie należy uznawać sprawy za rozwiązaną.

3.7. Okres najmu może zostać przedłużany jednorazowo na okres rzeczywistego tygodnia (opłata wynosi wówczas siedmiokrotność opłaty za dzień) oraz maksymalnie na okres 28 dni (a więc do czterech jednorazowych przedłużeń). Na tydzień przed planowanym wygaśnięciem działki Gracze otrzymują ostrzeżenia o zaistniałej sytuacji.

4. Gospodarka

4.1. Handel z graczami bez użycia skrzynek odbywa się na własne ryzyko, z wyjątkiem twardych dowodów oszustwa.

4.2. Obsługa zobowiązuje się pokryć wszelkie straty wynikłe z nieprawidłowego działania handlu skrzynkowego. Od transakcji zawartych przez sprzedaż skrzynkową nie przysługują odwołania z innych przyczyn.

4.3. Od wykonywanej pracy, sprzedaży w sklepikach skrzynkowych lub zmiany ich ustawień jest potrącany podatek na rzecz konta finansowego Serwera ("tax"), którym zarządza Obsługa wykorzystując je do: przetargów, nagród oraz innych akcji uznanych przez Obsługę za właściwe.

4.4. Zakaz używania sklepów skrzynkowych do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem (czyli handlu z graczami). W przypadku podejrzenia używania sklepów jako skrytek na przedmioty, mogą zostać one zarekwirowane do miejskiego skarbca, a takowe sklepy usunięte. Uporczywe łamanie tego przepisu skutkować będzie dodatkowymi sankcjami. Przepis ten ma na celu ochronę mocy obliczeniowej serwera.

5. Usługi Premium

5.1. Poprzez usługi Premium rozumie się handel usługami niestandardowymi świadczonymi przez Obsługę Serwera za pomocą Centrum Gracza (/c) oraz w innych miejscach. Transakcje Premium są realizowane za pomocą waluty w grze. Od transakcji Premium nie przysługują odwołania, z wyjątkiem sytuacji, w których wina leży po stronie błędu technicznego Serwera.

5.2. Beneficjentem transakcji Premium jest konto finansowe tax.

5.3. Obsługa zastrzega sobie prawo do zmian cen Usług Premium w dowolnym momencie reagując na aktualną sytuację gospodarczą na Serwerze.

6. Koterie

6.1. Gracze mają prawo zrzeszać się w organizacje zwane "Koteriami".

6.2. Członkowie koterii uzyskują dopisek do nicku ze skrótową nazwą swojej organizacji.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Od wszystkich postanowień Obsługi, Graczom przysługuje odwołanie złożone na Serwerze Discord w kanale #pomoc. Odwołania mogą być rozpatrywane przez innego członka Obsługi na prośbę Gracza, bądź też w formie Referendum skierowanego do ogółu Serwera (decyzja nie jest wiążąca i ostatecznie zależy od zdania Obsługi). Prośby oraz Skargi mogą zostać odrzucone bez podania powodu.

7.2. Decyzje na podstawie przeprowadzanego Referendum (kanał #ankiety) muszą zostać podjęte w wyniku konsensusu osiągniętego przez wszystkich członków Obsługi z doradczym uwzględnieniem wyników Referendum (samo Referendum nie jest obowiązujące).

7.3. Obsługa ma prawo karać za czyny nieuwzględnione w Regulaminie według nieokreślonego taryfikatora w następujących formach: ostrzeżenie, publiczna nagana, grzywna finansowa w walucie Serwera, wyciszenie, ban okresowy oraz trwały i inne.

7.4. Obsługa zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się informować o tym Graczy.

7.5. Obsługa ma prawo podjąć decyzję (po ewentualnym odwołaniu), która jest ostateczna i niezmienna. W przypadku sporu i braku konsensusu wśród Obsługi, decydujący głos należy do osoby stojącej najwyżej w hierarchii.

❓ Masz pytania? Udaj się na nasz Discord i pytaj śmiało! 😁